Πέμπτη 20 Ιουνίου, 2019


Ειδήσεις:

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ

Γενικά

α. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως Κανονισμοί Συμμετοχής Φοιτητών/τριών σε Διεθνείς Αγώνεςστους οποίους συμμετέχει ή διοργανώνει η Κ.Ο.Π.Α..

β. Οι παρόντες Κανονισμοί εκδίδονται και τροποποιούνται όπως ορίζεται στο Καταστατικό της Κ.Ο.Π.Α.. Νοείται ότι όπου οι πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών συγκρούονται με τις πρόνοιες του Καταστατικού οι τελευταίες υπερισχύουν και τυγχάνουν εφαρμογής.
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ © 2011